دسته بندی: برای درمانگران بالینی

آزمون های روانشناسی

پرکاربردترین آزمون های شخصیت

Minnesota Multiphasic Personality Inventoryپرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا نوع آزمون: خود گزارشی تعداد سوالات: پرسشنامه MMPI-2 شامل ۵۶۷ ماده و MMPI-2-RF دارای 338 ماده

Read More »
برای درمانگران بالینی

مصاحبه در اتاق درمان

برنامه‌ریزی برای مصاحبه با مراجع فرآیند مهمی است، بدین جهت که از طریق آن بدانیم چه رویکردی را انتخاب کنیم و چگونه با پرسیدن سوالات

Read More »
برای درمانگران بالینی

انواع پرسش ها برای مصاحبه در اتاق درمان

روانشناسان و مشاوران برای مصاحبه با مراجع از طیف مختلفی از سوالات استفاده می‌کنند. پرسش‌هایی که برای مصاحبه طراحی می‌شود تاثیر به‌سزایی بر جهت‌گیری مصاحبه

Read More »