دسته بندی: آزمون های روانشناسی

آزمون های روانشناسی

پرکاربردترین آزمون های شخصیت

Minnesota Multiphasic Personality Inventoryپرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا نوع آزمون: خود گزارشی تعداد سوالات: پرسشنامه MMPI-2 شامل ۵۶۷ ماده و MMPI-2-RF دارای 338 ماده

Read More »