امتحان 1 از 0

امتحان پایان دوره

با توجه به محتوای خوانده (دیده) شده سوال زیر را پاسخ دهید.