برای آزمون صلاحیت حرفه ای چه بخوانیم؟

سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای منبع مشخصی ندارد و برای پاسخگویی نیاز به دانش بالینی شرکت کننده دارد. بیشتر سوالات این آزمون براساس موقعیت هایی که در اتاق درمان، درمانگر با آن مواجه می شود طرح خواهند شد. برای مثال:
درچه صورت درمانگر اجازه دارد اصل رازداری را در اتاق درمان نادیده بگیرد؟
در صورتی که مراجعی شماره تماس شخصی درمانگر را بخواهد کدام برخورد صحیح است؟
درنتیجه تسلط شرکت کننده به اصول بالینی اتاق درمان و مصاحبه در پاسخگویی او به سوالات نقش مهمی دارد.

همچنین در اولین دور آزمون صلاحیت حرفه ای که در دی ماه 1402 برگزار شد، برخی سوالات درباره تاریخچه و ساختار سازمان نظام روانشناسی طرح شده بود. در نتیجه پیشنهاد می شود تا شرکت کنندگان در این موضوع نیز مطالعه داشته باشند.برای مثال:
سازمان نظام روانشناسی چه نوع سازمانی است ؟ دولتی، غیردولتی ، نیمه دولتی، غیر دولتی و مستقل ( جواب صیحیح)
رئیس سازمان نظام روانشناسی چگونه مشخص می شود؟ توسط شورای مرکزی تعیین و انتخاب می شود.
حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی توسط چه کسی تایید خواهد شد؟ پس از تعیین شورای مرکزی و معرفی به ریاست جمهوری، ریاست سازمان را رئیس‌جمهور با ارائه حکم به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره منصوب می‌کند

علاوه بر این، مطالعه نظام نامه اخلاقی روانشناسی به شرکت کنندگان در پاسخگویی به سوالات کمک خواهد کرد.

برای دانلود نظام نامه اخلاق روانشناسی کلیک کنید.

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها