معرفی آثار زیگموند فروید

Sigmund Freud 1856-1939

زیگموند فروید عصب‌شناس اتریشی و از تاثیرگذارترین شخصیت‌های قرن بیستم است. او را بنیان‌گذار علم روان‌کاوی می‌دانند. در این مقاله کتاب‌ها و آثار نگاشته شده‌ی او معرفی شده است.

1813
Totem und Tabu
Totem and Taboos
توتم و تابو

1815
Das Unbewußte
The Unconscious
ضمیرِ ناآگاه

1823
Das Ich und das Es
The Ego and the Id
ایگو و اید (من و نهاد)

1827
Die Zukunft einer Illusion
The Future of an Illusion
آینده یک پندار

1895
Studien über Hysterie
Studies on Hysteria
گزارش تحلیلی یک مورد هیستری

1899
Die Traumdeutung
The Interpretation of Dreams
تفسیر رؤیا

1904
Zur Psychopathologie des Alltagslebens
The Psychopathology of Everyday Life
آسیب شناسی روانی زندگی روزمره

1905
Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten
Jokes and Their Relation to the Unconscious
لطیفه و ارتباطش با ناخودآگاه

1905
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie
Three Essays on the Theory of Sexuality
سه رساله درباره نظریه جنسی

1907
Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva
Delusion and Dream in Jensen’s Gradiva
هذیان و رؤیا در «گرادیوا» ی ینسن

1910
Über Psychoanalyse
Five Lectures on Psycho-Analysis
پنج گفتار دربارهٔ روانکاوی

1910
Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci, A Memory of His Childhood
روانکاوی لئوناردو دا وینچی

1914
Zur Einführung des Narzißmus
On Narcissism: An Introduction
در باب نارسیسیزم

1917
Vorlesungen zur Einführung
Introductory Lectures on Psycho-Analysis
مقدمه‌ای بر روانکاوی

1920
Jenseits des Lustprinzips
Beyond the Pleasure Principle
کتاب ماوراء اصل لذت

1921
Massenpsychologie und Ich-Analyse
Group Psychology and the Analysis of the Ego
روان‌شناسی گروه و تحلیل اگو

1926
Hemmung, Symptom und Angst
Inhibitions, Symptoms and Anxiety
بازداری‌ها، نشانگان و اضطراب

1926
Die Frage der Laienanalyse
The Question of Lay Analysis
مفهوم ساده روانکاوی

1930
Das Unbehagen in Der Kultur
Civilization and Its Discontents
تمدن و ملالت‌های آن

1933
Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse
New Introductory Lectures on Psycho-Analysis
مقدمه ای بر روانکاوی

1939
Der Mann Moses und die monotheistische Religion
Moses and Monotheism
موسی و یکتاپرستی

1940
Abriss Der Psychoanalyse
An Outline of Psychoanalysis
رئوس نظریه روانکاوی

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها