معرفی آثار کارن هورنای

کارن هورنای
Karen Horney 1885-1952
کارن هورنای یکی از پیشگامان مهم در زمینه روانکاوی و روان‌شناسی معاصر است. او به عنوان یکی از بنیان‌گذاران رویکرد مدرن به روانکاوی (Neo-psychoanalytic) مشهور است. هرچند که کارن هورنای خودش را پیرو مکتب فروید می‌دانست اما او با بعضی از نظریه‌های فروید مخالف بود و سعی در اصلاح آن‌ها داشت.

1937 | The Neurotic Personality of our Time
شخصیت عصبی زمانه ما

1939|New Ways in Psychoanalysis
راه های نو در روانکاوی

1942 | Self-analysis
خودکاوی

1945 | Our Inner Conflicts
تضادهای درونیِ ما

1946 | Are You Considering Psychoanalysis?

1950 | Neurosis and Human Growth
عصبیت و رشد آدمی

1967 | Feminine Psychology
روان‌شناسی زنان

1980 | The Adolescent Diaries of Karen Horney

1991 | Final Lectures

1999 | The Therapeutic Process: Essays and Lectures

2000 | The Unknown Karen Horney (Essays on Gender, Culture, and Psychoanalysis )

 

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها